Прочее

 «  < Сен 2020 >   »
ВсПнВтСрЧтПтСб
25

 

Администрация

 

   Невайкина Елена Николаевна , директор МБОУ СОШ №35
имени Героя Советского Союза А.В.Гусько

_________________________________________________________________________

 

Ящик Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно воспитательной работе.

Copyright © 2013  Âñå Ïðàâà Çàùèùåíû.

Äèçàéí ðàçðàáîòàë Ð.Ïðîí÷åíîê